Tillbaka till början

Allmänna villkor med kundinformation

Innehållsförteckning

 1. Omfattning
 2. Kontrakt
 3. Uttag
 4. Priser och betalningsvillkor
 5. Leverans- och leveransvillkor
 6. Ägande
 7. Ansvar för defekter (garanti)
 8. Inlösen av kampanjkuponger
 9. Tillämplig lag
 10. Spelplats
 11. Uppförandekod
 12. Alternativ tvistlösning

1) Tillämpningsområde

1.1 Dessa allmänna villkor (nedan kallade "GTC") för HOLD STRONG Fitness II UG (haftungsbeschränkt) (nedan kallad "säljaren") gäller för alla avtal om leverans av varor som en konsument eller entreprenör (nedan kallad "kunden") ingår med säljaren med avseende på de varor som säljaren presenterar i sin onlinebutik. Om inte annat överenskommits motsägs härmed införandet av kundens egna villkor.

1.2 En konsument i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk person som genomför en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen varken kan hänföras till deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

1.3 En entreprenör i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som, när han avslutar en juridisk transaktion, agerar i utövandet av sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

2) Ingående av avtal

2.1 Produktbeskrivningarna i Säljarens webbutik utgör inte bindande erbjudanden från Säljarens sida, utan tjänar till att lämna ett bindande erbjudande från Kunden.

2.2 Kunden kan lämna erbjudandet via beställningsformuläret online som är integrerat i säljarens webbutik. Efter att ha lagt de valda varorna i den virtuella kundvagnen och gått igenom den elektroniska beställningsprocessen lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande med avseende på varorna i kundvagnen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. Vidare kan kunden även lämna anbudet till säljaren via e-post.

2.3 Säljaren kan acceptera Kundens erbjudande inom fem dagar,

 • genom att skicka kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varigenom kundens mottagande av orderbekräftelsen är avgörande i detta avseende, eller
 • genom att leverera de beställda varorna till kunden, varigenom kundens mottagande av varorna är avgörande i detta avseende, eller
 • genom att begära betalning från kunden efter att ha gjort sin beställning.

Om flera av de ovan nämnda alternativen finns, ingås avtalet vid den tidpunkt då ett av de ovan nämnda alternativen först inträffar. Perioden för godkännande av erbjudandet börjar dagen efter det att kunden skickat erbjudandet och slutar med utgången av den femte dagen efter det att erbjudandet har skickats. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom ovannämnda period ska detta anses vara ett avslag på erbjudandet med följden att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4 Om en betalningsmetod som erbjuds av PayPal väljs kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan kallat "PayPal"), med förbehåll för PayPal användarvillkor, som kan ses på https://www.paypal.com/sv/webbappar/mpp/ua/useragreement-full eller – om kunden inte har ett PayPal konto – med förbehåll för villkoren för betalningar utan PayPal konto, tillgängligt på https://www.paypal.com/sv/webbappar/mpp/ua/privacywax-full. Om kunden betalar med hjälp av en betalningsmetod som erbjuds av PayPal som kan väljas i onlinebeställningsprocessen, förklarar säljaren härmed godkännande av kundens erbjudande vid den tidpunkt då kunden klickar på knappen som slutför beställningsprocessen.

2.5 När du lämnar ett erbjudande via säljarens onlinebeställningsformulär kommer avtalstexten att lagras av säljaren efter avtalets ingående och överföras till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter att ha skickat sin beställning. Säljaren kommer inte att göra avtalstexten tillgänglig utöver detta. Om kunden har upprättat ett användarkonto i säljarens webbutik innan beställningen skickas, arkiveras orderuppgifterna på säljarens webbplats och kan hämtas kostnadsfritt av kunden via sitt lösenordsskyddade användarkonto genom att tillhandahålla motsvarande inloggningsuppgifter.

2.6 Innan beställningen skickas in via Säljarens beställningsformulär online kan Kunden upptäcka eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt medel för bättre upptäckt av inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion, med hjälp av vilken skärmen på skärmen förstoras. Som en del av den elektroniska beställningsprocessen kan kunden korrigera sina poster via de vanliga tangentbords- och musfunktionerna tills han klickar på knappen som slutför beställningsprocessen.

2.7 De tyska och engelska språken är tillgängliga för ingående av avtalet.

2.8 Orderbehandlingen och kontakten sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderbehandling. Kunden måste se till att den e-postadress som han har angett för orderbehandling är korrekt, så att de e-postmeddelanden som skickas av säljaren kan tas emot på denna adress. I synnerhet när du använder SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller tredje part som beställts av säljaren med orderbehandlingen kan levereras.

3) Ångerrätt

3.1 Konsumenter har i allmänhet rätt till ångerrätt.

3.2 Ytterligare information om ångerrätten finns i säljarens ångerrätt.

3.3 Ångerrätten gäller inte konsumenter som inte är medlemmar i en medlemsstat i Europeiska unionen vid tidpunkten för avtalets ingående och vars enda bostads- och leveransadress vid tidpunkten för avtalets ingående ligger utanför Europeiska unionen.

4) Priser och betalningsvillkor

4.1 Om inget annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totala priser som inkluderar den lagstadgade mervärdesskatten. Eventuella ytterligare leverans- och fraktkostnader kommer att anges separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 Vid leveranser till länder utanför Europeiska unionen kan ytterligare kostnader uppstå i enskilda fall för vilka säljaren inte är ansvarig och som ska bäras av kunden. Dessa inkluderar till exempel kostnader för kreditinstitutens överföring av pengar (t.ex. överföringsavgifter, växelkursavgifter) eller importtullar eller skatter (t.ex. tullar). Sådana kostnader kan också uppstå i samband med överföring av pengar om leveransen inte sker till ett land utanför Europeiska unionen, men kunden gör betalningen från ett land utanför Europeiska unionen.

4.3 Betalningsalternativ kommer att kommuniceras till Kunden i Säljarens webbutik.

4.4 Om förskottsbetalning via banköverföring har avtalats ska betalning ske omedelbart efter avtalets ingående, såvida inte parterna har kommit överens om en senare förfallodag.

4.5 Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "PayPal" kommer betalningen att behandlas via PayPal, varigenom PayPal också kan använda tjänster från tredjepartsleverantörer av betaltjänster för detta ändamål. Om säljaren också erbjuder betalningsmetoder via PayPal där han gör förskottsbetalningar till kunden (t.ex. köp på konto eller avbetalning), tilldelar han sin betalningsfordran till PayPal eller till den betaltjänstleverantör som beställts av PayPal och specifikt namngiven av kunden. Innan säljaren godkänner uppdragsförklaringen ska PayPal eller den betaltjänstleverantör som PayPal anlitat utföra en kreditprövning med hjälp av de överförda kunduppgifterna. Säljaren förbehåller sig rätten att neka kunden den valda betalningsmetoden i händelse av ett negativt revisionsresultat. Om den valda betalningsmetoden godkänns måste kunden betala fakturabeloppet inom den överenskomna betalningsperioden eller i de överenskomna betalningsintervallen. I det här fallet kan det endast betalas till PayPal eller betaltjänstleverantören på uppdrag av PayPal med skuldavskrivningseffekt. Även vid överlåtelse av fordringar förblir säljaren dock ansvarig för allmänna kundförfrågningar, t.ex. om varorna, leveranstid, leveranstid, avsändning, returer, klagomål, ångerförklaringar och försändelser eller kreditfakturor.

4.6 Om betalningsmetoden "SOFORT" väljs kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (nedan kallad "SOFORT"). För att kunna betala fakturabeloppet via "SOFORT" måste kunden ha ett onlinebankkonto aktiverat för deltagande i "SOFORT", legitimera sig i enlighet därmed under betalningsprocessen och bekräfta betalningsinstruktionen till "SOFORT". Betalningstransaktionen kommer att genomföras omedelbart därefter av "SOFORT" och kundens bankkonto debiteras. Ytterligare information om betalningsmetoden "SOFORT" kan erhållas av kunden på Internet på https://www.klarna.com/omedelbart/ hämta.

4.7 Om en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "Klarna" väljs kommer betalningen att behandlas av Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm (nedan kallat "Klarna"). Ytterligare information samt Villkoren för Klarna finns i säljarens betalningsinformation, som kan ses på följande internetadress:

https://www.crossfloor.de/betalningsmetoder/

5) Leverans- och leveransvillkor

5.1 Om säljaren erbjuder leverans av varorna ska leverans ske inom det leveransområde som anges av säljaren till den leveransadress som anges av kunden, om inte annat avtalats. Vid behandlingen av transaktionen är den leveransadress som anges i säljarens orderbehandling avgörande.

5.2 Om leveransen av varorna misslyckas av skäl som kunden är ansvarig för, ska kunden bära de rimliga kostnader som säljaren ådragit sig som ett resultat. Detta gäller inte kostnaderna för den utgående avsändningen om kunden faktiskt utövar sin ångerrätt. För returkostnaderna, om ångerrätten faktiskt utövas av kunden, ska bestämmelsen i säljarens avbokningspolicy gälla.

5.3 Om kunden agerar som entreprenör ska risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna övergå till kunden så snart säljaren har levererat varan till speditören, transportören eller den person eller institution som på annat sätt utsetts att utföra transporten. Om kunden agerar som konsument, ska risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna i princip endast övergå till kunden eller en person som har rätt att ta emot varorna vid överlämnandet av varorna. Trots detta ska risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna övergå till kunden även när det gäller konsumenter så snart säljaren har levererat varan till speditören, transportören eller den person eller institution som på annat sätt utsetts att utföra transporten, om kunden beställer speditören, transportören eller den person eller institution som på annat sätt utsetts att utföra transporten med utförandet och säljaren beställer Kunder har inte tidigare namngett den här personen eller institutionen.

5.4 Säljaren förbehåller sig rätten att frånträda avtalet vid felaktig eller felaktig självförsörjning. Detta gäller endast om säljaren inte är ansvarig för den utebliven leveransen och säljaren har ingått en specifik säkringstransaktion med leverantören med vederbörlig omsorg. Säljaren kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att skaffa varorna. I händelse av otillgänglighet eller endast delvis tillgänglighet av varorna kommer kunden att informeras omedelbart och ersättningen återbetalas omedelbart.

5.5 Om säljaren erbjuder varorna för avhämtning kan kunden hämta de beställda varorna inom de öppettider som anges av säljaren på den adress som anges av säljaren. I detta fall debiteras inga fraktkostnader.

6) Äganderättsförbehåll

Om säljaren gör en förskottsbetalning reserverar han titeln på de levererade varorna tills full betalning av köpeskillingen är skyldig.

7) Ansvar för defekter (garanti)

7.1 Om inte annat anges i följande bestämmelser ska bestämmelserna i det lagstadgade ansvaret för defekter gälla. Trots detta gäller följande för avtal om leverans av varor:

7.2 Om kunden agerar som företagare,

 • Säljaren har valet av typ av kompletterande prestanda.
 • När det gäller nya varor är preskriptionstiden för defekter ett år från leveransen av varorna.
 • När det gäller begagnade varor är rättigheter och fordringar på grund av defekter uteslutna.
 • Preskriptionstiden börjar inte igen om en ersättningsleverans sker inom ramen för ansvaret för defekter.

7.3 Om kunden agerar som konsument vid avtal om leverans av begagnade varor med begränsningen av följande avsnitt: Preskriptionstiden för krav på defekter är ett år från leveransen av varorna, om detta uttryckligen och separat har avtalats mellan parterna och kunden har informerats specifikt om förkortningen av preskriptionstiden innan han lämnade in sin avtalsdeklaration.

7.4 Ovan nämnda ansvarsbegränsningar och förkortade tidsfrister gäller inte

 • för skadeståndsanspråk och ersättning för kundens kostnader,
 • i händelse av att säljaren bedrägligt har dolt felet,
 • för varor som har använts för en byggnad i enlighet med deras vanliga användning och som har orsakat dess defekt,
 • för säljarens skyldighet att tillhandahålla uppdateringar för digitala produkter, när det gäller avtal om leverans av varor med digitala delar.

7.5 Dessutom gäller det för företagare att de lagstadgade preskriptionstiderna för eventuell befintlig lagstadgad regress förblir opåverkade.

7.6 Om kunden agerar som en handlare i den mening som avses i § 1 HGB, ska han vara föremål för den kommersiella skyldigheten att inspektera och meddela defekter i enlighet med § 377 HGB .HGB. Om kunden inte fullt uppfyller de anmälningsskyldigheter som föreskrivs däri, ska varorna anses vara godkända.

7.7 Om kunden agerar som konsument uppmanas han att klaga till avsändaren om levererade varor med uppenbar transportskada och att informera säljaren om detta. Om kunden inte följer detta har detta ingen inverkan på hans juridiska eller avtalsenliga krav på defekter.

8) Inlösen av kampanjkuponger

8.1 Kuponger som utfärdas kostnadsfritt av Säljaren som en del av kampanjer med en viss giltighetstid och som inte kan köpas av Kunden (nedan kallade "Kampanjkuponger") kan endast lösas in i Säljarens webbutik och endast under den angivna perioden.

8.2 Kampanjkuponger kan endast lösas in av konsumenter.

8.3 Enskilda produkter kan uteslutas från kupongkampanjen om en motsvarande begränsning följer av innehållet i kampanjkupongen.

8.4 Kampanjkuponger kan endast lösas in innan beställningsprocessen har slutförts. Efterföljande kvittning är inte möjlig.

8.5 Endast en kampanjkupong kan lösas in per beställning.

8.6 Varornas värde måste vara minst lika med kampanjkupongens belopp. Eventuell återstående kredit återbetalas inte av säljaren.

8.7 Om värdet på kampanjkupongen inte är tillräckligt för att täcka beställningen kan en av de andra betalningsmetoderna som erbjuds av säljaren väljas för att reglera skillnaden.

8.8 Återstoden av en kampanjkupong kommer inte att betalas ut kontant eller med ränta.

8.9 Kampanjkupongen återbetalas inte om kunden returnerar de varor som betalats helt eller delvis med åtgärdskupongen inom ramen för sin lagstadgade ångerrätt.

8.10 Kampanjkupongen kan överföras. Säljaren kan betala med fullgörande effekt till respektive ägare som löser in kampanjkupongen i säljarens webbutik. Detta gäller inte om säljaren har kännedom om eller grovt oaktsam okunnighet om respektive ägares oförmåga, rättsliga oförmåga eller bristande representationsmakt.

9) Tillämplig lag

9.1 Förbundsrepubliken Tysklands lag ska tillämpas på alla rättsförhållanden mellan parterna med undantag för lagarna om internationellt köp av lös egendom. När det gäller konsumenter ska detta lagval endast tillämpas i den mån det beviljade skyddet inte återkallas genom tvingande bestämmelser i lagen i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

9.2 Dessutom gäller detta lagval med avseende på den lagstadgade ångerrätten inte för konsumenter som inte tillhör någon medlemsstat i Europeiska unionen vid tidpunkten för avtalets ingående och vars enda bostads- och leveransadress vid tidpunkten för avtalets ingående ligger utanför Europeiska unionen.

10) Jurisdiktionsort

Om kunden agerar som en köpman, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond med säte på Förbundsrepubliken Tysklands territorium, är säljarens säte den exklusiva jurisdiktionsorten för alla tvister som härrör från detta avtal. Om kunden har sitt säte utanför Förbundsrepubliken Tysklands territorium är säljarens verksamhetsställe den exklusiva jurisdiktionsorten för alla tvister som uppstår till följd av detta avtal, om avtalet eller fordringarna från avtalet kan hänföras till kundens yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet. I ovanstående fall har Säljaren dock under alla omständigheter rätt att överklaga till domstolen på Kundens säte.

11) Uppförandekod

12) Alternativ tvistlösning

12.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online på Internet under följande länk: https://ec.europa.eu/konsumenter/odr

Denna plattform fungerar som en kontaktpunkt för utomintro-lösning av tvister som uppstår till följd av köp- eller tjänsteavtal online där en konsument är inblandad.

12.2 Säljaren är varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.

CrossFloor® är ett varumärke som tillhör HOLD STRONG och specialiserar sig på högkvalitativa golvlösningar för sport- och fitnessanläggningar. Med många års erfarenhet erbjuder vi bland annat optimerade golvsystem för funktions-, tyngdlyftnings-, konditions- och fria viktområden.

I CrossFloors externa lager finns mer än 20 000 m² golvbeläggningar tillgängliga för omedelbar leverans. På så sätt garanterar vi snabba leveranstider, även för brådskande projekt. Den maximala leveranstiden för golvskyddsmattor som inte finns i lager är 2-3 veckor.

Kontakt
TVÄRA GOLV
Im Siesack 102
D-44359 Dortmund, Tyskland

E-post: info@crossfloor.de
Tillverkad med ♥ i Dortmund ( 51 ° 31 '13.8 "N 7 ° 29 ' 21.4 " E )
© Copyright 2018 - Med ensamrätt - Dataskydd - Regler och villkor - Fraktkostnader - Avbokningsregler - Imprint